Varash-Yavoriv road, route Varash-Yavoriv, automobile road