Molochansk-Stone-kashirskiy road, route Molochansk-Stone-kashirskiy, automobile road