Novgorod-seversky-Vizhnicya road, route Novgorod-seversky-Vizhnicya, automobile road