Rzhishchev-Vakhrusheve road, route Rzhishchev-Vakhrusheve, automobile road