Rzhishchev-Township road, route Rzhishchev-Township, automobile road