Rzhishchev-Mironovka road, route Rzhishchev-Mironovka, automobile road