Rzhishchev-Justo road, route Rzhishchev-Justo, automobile road