Romney-Lokhvytsya road, route Romney-Lokhvytsya, automobile road