Khodoriv-Rzhishchev road, route Khodoriv-Rzhishchev, automobile road