Khotyn--dolinskaya road, route Khotyn--dolinskaya, automobile road