Berdyansk-Vishgorod road, route Berdyansk-Vishgorod, automobile road