Justo-Kivertsi road, route Justo-Kivertsi, automobile road