Berdyansk-Zalishchyky road, route Berdyansk-Zalishchyky, automobile road