Zavodske-Rzhishchev road, route Zavodske-Rzhishchev, automobile road