Voznesenivka-Valkom road, route Voznesenivka-Valkom, automobile road