Voznesenivka-Zalishchyky road, route Voznesenivka-Zalishchyky, automobile road