Gayvoron-Radekhov road, route Gayvoron-Radekhov, automobile road