Mountain-Dergachi road, route Mountain-Dergachi, automobile road