Mountain-Rovenky road, route Mountain-Rovenky, automobile road