Dobromyl-Ichnya road, route Dobromyl-Ichnya, automobile road