-dolinskaya-Hristinovka road, route -dolinskaya-Hristinovka, automobile road