Zalishchyky-Znam'yanka road, route Zalishchyky-Znam'yanka, automobile road