Zalishchyky-Khotyn road, route Zalishchyky-Khotyn, automobile road