Zymohiria-Mountain road, route Zymohiria-Mountain, automobile road