Stone-kashirskiy-Khorostkiv road, route Stone-kashirskiy-Khorostkiv, automobile road