Diamond-Snyatin road, route Diamond-Snyatin, automobile road