Kopychyntsi-Gorodenka road, route Kopychyntsi-Gorodenka, automobile road