Korostishiv--dolinskaya road, route Korostishiv--dolinskaya, automobile road