Korostishiv-Komsomolsk road, route Korostishiv-Komsomolsk, automobile road